“Traduire l’oralité, traduire la literarité” Конференция-дебат с Мари Врина, преводач

Мари Врина-Николов (Франция) е българист и преводач, доктор (дисертация на тема “Емоционалните частици в съвременния български език”, публикувана на български (Експресивните частици в българския език – Абагар, 1999) и хабилитиран професор, автор на многобройни изследвания в областта на теорията на превода, лингвистиката и историята на българската литература. Между преводите ѝ на френски език можем да открием редица произведения на класически и съвременни български автори като Алек Попов, Антони Георгиев, Вера Мутафчиева, Виктор Пасков, Георги Господинов, Емилия Дворянова, Иван Бориславов, Йордан Радичков, Йордан Йовков, Ивайло Петров, Кирил Кадийски, Севда Севан и др.
Конференцията дискутира многоликото взаимодействие между различните преводачески подходи –превода на буквата и на духа, предимството на източника или на целевия език, предаването на формата или на смисъла. На фокус: „Концерт за изречение” на Емилия Дворянова и „18 % сиво” на Захари Карабашлиев. Истински празник за изкушените от българския език!

Author: clubgaida

Share This Post On